h 13

Ordinul comun al ministerului sanatatii nr. 506/210/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006

Criterii de internare
-pentru spitalizarea continua-

1.    Naştere
2.    urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă
3.    boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi tratament
4.    bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şicompletările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital
5.    diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu ori spitalizare de zi
6.    bolnavi care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată - ani  

Criterii de internare
-pentru spitalizare de zi-

1.    urgenţe medico-chirurgicale, ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condiţiile stabilite în norme
2.    diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu
3.    epidemiologic pentru bolnavii care necesită tratament în afecţiuni care nu necesită izolare în condiţiile stabilite în norme

Dovada calităţii de asigurat:

- pentru copiii preşcolari – copie după certificatul de naştere;
- pentru elevi – copie după certificatul de naştere sau adeverinţă de elev;
- pentru persoanele între 18-25 ani care urmează cursurile unei şcoli/universităţi – adeverinţă de la instituţia unde învaţă;
- pentru persoanele încadrate într-o instituţie/întreprindere – adeverinţă de salariat de la locul de muncă în care să se specifice calitatea de angajat şi documentele prin care se face plata asigurărilor. De asemeni se va specifica numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat în ultimele 12 luni, defalcat pe fiecare lună. Adeverinţa trebuie vizată de Casa Judeteană de Asigurări de Sănătate la care plăteşte instituţia care l-a angajat;
- pentru pensionari, veterani de război, persoane cu handicap – cuponul de pensie;
- pentru persoanele aflate în întreţinerea altor persoane – adeverinţă de la locul de muncă al întreţinătorului în care se specifică numele persoanele aflată în întreţinere – adeverinţa se va viza la casa de asigurări;
- în cazul soţiei sau soţului, dacă partenerul este asigurat, se va aduce dovada de asigurare a soţului/soţiei şi o copie după certificatul de căsătorie;
- pentru persoanele aflate într-o formă de protecţie socială se va aduce o copie după documentul respectiv care atestă că este cuprins într-o formă de protecţie socială.

Bilet de trimitere de la medicul de familie sau specialist.

Actul de identitate al pacientului.

Cardul National de Asigurari Sociale de Sanatate

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support